Heyking, Alfred* Friedrich Georg Bar. v. (1813-1904)

BBLD ID: GND137571666 , GND ID: 137571666 [d-nb.info, viaf.org]

Eintragstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

V.: Peter v. H., Hptm.-Gerichtsass., a. Dsirren (Kurl.)

M.: Luise El., geb. v. Schlippenbach

* 1813-02-13
+ 1904-11-15 Riga

OO 1846-10-17 Amalie v. Jacobs.

K.:

  1. Heyking, Edmund* Friedrich Gustav Bar. v. (1850-1915)

Rolle

Geheimrat

Haupteintrag

1829 Schulpforta. Stud. 1832-33 in Berlin u. 1833-36 in St. Petersburg, seit 1833 im russ. Staatsdienst. Zeitw. im Finanzmin., dann in d. V. Abt. d. Kais. Kanzlei. 1837-39 als Supercargo e. Schiffes d. Russ.-Amerik. Kompanie nach russ. Amerika abkommandiert. In Riga 1841 2. Sekr. d. Livl. Gouv.-Regierung. 1844-58 Livl. Gouv.-Prokureur (-1852 stelle.). 1858-85 Vizegouv. v. Kurland. 1860 WStRat. 1885 als GehRat verabschiedet. Lebte dann in Riga. Mitarb. d. Balt. Monatsschrift. 1858 Mitgl. u. 1858-64 Mitdir. d. GGuA Riga

Bibliografie

BM-Verz

Porträts

Ill. Beil. d. Rig. Rdsch. 1901, 103; Voss. Ztg

Nachweise

  1. DBBL: S. 316

Geschl.-Reg.; Kurl. Ritt. XVI/5; Pförtner Stammbuch 1543-1893, hrsg. v. M. Hoffmann (Berlin 1893), 380 Nr. 9330; Arbusow, Grundriß, 343; Ill. Beil. d. Rig. Rdsch. 1901, 103; Spisok gr. čin. 1881; Pam. kn. 1844-58; SB Riga 1934, 2, XXX; Nekr.: Voss. Ztg. 1904 Nr. 611

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND137571666