BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Knigge, Georg Friedrich Frh. (1726-1796)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Friedrich Frh. K., a. Bixten, + 1733

M.: Anna Polyxena, geb. v. Trotta, gen. Treyden

Geschlecht: männlich

* 1726-06-15 Bixten (Kurl.)
+ 1796-12-23 Rennenberg (Kurl.)

OO 1756 Dorothea Magdalene v. Vietinghoff, gen. Scheel, a. Neuwacken (Kurl.).

Haupteintrag

1746 stud. in Jena. Bes. v. Mühlenbeck (?) u. Stresden (?), Selgerben u. Uggenzeem, Pfandbes. d. hzgl. Ämter Eckendorf u. Angern (Kurl.). 1763 kurl. Indigenat. - Neben F. W. v. Raison e. Hauptberater d. Hzg. Ernst Johann v. Biron. 1763 Hofmarschall u. seit 1768 Oberhofmarschall. 1772 Hptm. in Frauenburg. 1775-96 Selburgscher Oberhptm. in Jakobstadt. 1796-97 Präs. d. Kurl. Konsistoriums

Nachweise

  1. DBBL: S. 391

GHA, Fr A 4,143; Kurl. Ritt. XVI/5; Seraphim, Kurl., 221

IDs

    1. BBLD: GND136092071
    2. GND: 136092071