Knigge, Georg Friedrich Frh. (1726-1796)

BBLD ID: GND136092071 , GND: 136092071 , Mensch (männl.) , Landesbeamter

Genealogie

V.: Friedrich Frh. K., a. Bixten, + 1733

M.: Anna Polyxena, geb. v. Trotta, gen. Treyden

* 1726-06-15 Bixten (Kurl.)
+ 1796-12-23 Rennenberg (Kurl.)

OO 1756 Dorothea Magdalene v. Vietinghoff, gen. Scheel, a. Neuwacken (Kurl.).

Haupteintrag

1746 stud. in Jena. Bes. v. Mühlenbeck (?) u. Stresden (?), Selgerben u. Uggenzeem, Pfandbes. d. hzgl. Ämter Eckendorf u. Angern (Kurl.). 1763 kurl. Indigenat. - Neben F. W. v. Raison e. Hauptberater d. Hzg. Ernst Johann v. Biron. 1763 Hofmarschall u. seit 1768 Oberhofmarschall. 1772 Hptm. in Frauenburg. 1775-96 Selburgscher Oberhptm. in Jakobstadt. 1796-97 Präs. d. Kurl. Konsistoriums

Nachweise

  1. DBBL: S. 391

GHA, Fr A 4,143; Kurl. Ritt. XVI/5; Seraphim, Kurl., 221

Datenbank

  1. GENI: 6000000052997499915

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND136092071