Bistram, Carl Gotthard* Wilhelm Ernst v. (1777-1841)

BBLD ID: GND1195567820 , GND ID: 1195567820 [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.) , Landesbeamter

Genealogie

V.: Leonhard Carl v. B.

M.: Agnesa Elisabeth, geb. v. Plater a. d. H. Baltensee (Kurl.), + 1792

* 1777-10-18 Sussey (Kurl.)
+ 1841-05-01 Mitau

OO Jakobstadt 1804-01-16 Apollonia v. Engelhardt;

K.:

  1. Bistram, Rodrigo Bar. v. (1809-1886)
  2. Bistram, Conrad* Friedrich Otbert Bar. v. (1816-1890)

Haupteintrag

Stud. jur. 1791 an d. Acad. Petrina in Mitau, 1794 in Leipzig u. 1796 in Göttingen. 1798 Ass. d. Hptm.-Gerichts in Goldingen. 1803 Ass. d. Oberhptm.-Gerichts in Tuckum. 1803-07 Hptm. in Friedrichstadt. 1807-28 Selburgscher Oberhptm. in Jakobstadt. 1828-41 Kanzler d. Kurl. Oberhofgerichts in Mitau. 1833 Präs. d. Kurl. Konsistoriums

Nachweise

  1. DBBL: S. 70

GHBR Kurl. 1, 528; GHA, Fr B 4, 93; Kurl. Ritt. XVI/5; Dannenberg, 85; Matr. Göttingen; Räder, Gerichtssekr.; Kurl. Güterchr. 1, 75; Nekr.: Inland 1841 Nr. 23

Datenbank

  1. GENI: 6000000019192290580

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1195567820