Bistram, Conrad* Friedrich Otbert Bar. v. (1816-1890)

Entitätstyp: Mensch

ID

    1. BBLD: GND1195567790 (Suche in: 'Haupteintrag')
    2. GND: 1195567790

Genealogie

V.: Gotthard v. B.

M.: Apollonia, geb. v. Engelhardt

Geschlecht: männlich

* 1816-04-17 Jakobstadt
+ 1890-03-16 Mitau

OO Mitau 1849-10-13 Franziska Bsse. v. Pfeilitzer-Franck a. d. H. Strutteln (Kurl.).

Rolle

Landesbeamter

Haupteintrag

1836 stud. jur. in Göttingen. Ass. 1839-43 d. Doblenschen Hptm.-Gerichts u. 1844-49 d. Oberhptm.-Gerichts in Mitau. 1849-56 Hptm. in Bauske. 1856-61 Oberhptm. in Tuckum. 1861-68 1. jüng. Rat, 1868-74 Landmarschall, 1874-78 Oberburggraf, 1878-79 Kanzler u. 1879-89 Präs. d. Kurl. Oberhofgerichts in Mitau. 1889 Ehrenfriedensrichter. Bes. v. Groesen (Kurl.)

Porträts

Bildarchiv G. v. Krusenstjern

Nachweise

  1. DBBL: S. 70

GHBR Kurl. 1, 529; GHA, Fr B 4, 99; Kurl. Ritt. XVI/5; Matt. Göttingen; Räder, Gerichtssekr.; Nekr.: SB Mitau 1890, 18 f. (E. Bar. Brüggen)