Rutenberg, Ferdinand v. Orgies gen. (1685-1744)

Entitätstyp: Mensch

ID

    1. BBLD: GND1195399766 (Suche in: 'Haupteintrag')
    2. GND: 1195399766

Genealogie

V.: Adam v. O. g. R., a. Ilsenberg (Kurl.)

M.: Margaretha Anna, geb. v. Taube

Geschlecht: männlich

* 1685-08-26
+ 1744-04-14

OO 1732-10-02 Anna Catharina v. Fircks a. d. H. Lesten (Kurl.).

K.:

  1. Rutenberg, (v. Orgies gen.), Carl Ferdinand v. (1741-1801)

Rolle

Landespolitiker

Haupteintrag

Stud. 1702 in Königsberg u. 1703 in Frankfurt/ O. - Bes. v. Mangen, Pfandbes. v. Wallgahlen (Kurl.). Kammerjunker d. Hzgn.Wwe. Anna. 1714, 1715 u. 1726 kurl. Landesdelegierter in Warschau. Setzte 1715 d. Einsetzung e. Kommission wegen d. Beschwerden d. Kurl. Ritterschaft gegen Hzg. Ferdinand durch. Suchte mit K. Chr. v. Brackel d. Wahl v. Gf. Moritz v. Sachsen zum Hzg. v. Kurland zu fördern. 1732-35 Hptm. v. Windau

Nachweise

  1. DBBL: S. 658

GHBR Kurl. 2,682; Kurl. Ritt. XVI/5; Seraphim, Kurl., 180 f