Rutenberg, Ferdinand v. Orgies gen. (1685-1744)

BBLD ID: GND1195399766 , GND ID: 1195399766 [d-nb.info, viaf.org]

Eintragstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

V.: Adam v. O. g. R., a. Ilsenberg (Kurl.)

M.: Margaretha Anna, geb. v. Taube

* 1685-08-26
+ 1744-04-14

OO 1732-10-02 Anna Catharina v. Fircks a. d. H. Lesten (Kurl.).

K.:

  1. Rutenberg, (v. Orgies gen.), Carl Ferdinand v. (1741-1801)

Rolle

Landespolitiker

Haupteintrag

Stud. 1702 in Königsberg u. 1703 in Frankfurt/ O. - Bes. v. Mangen, Pfandbes. v. Wallgahlen (Kurl.). Kammerjunker d. Hzgn.Wwe. Anna. 1714, 1715 u. 1726 kurl. Landesdelegierter in Warschau. Setzte 1715 d. Einsetzung e. Kommission wegen d. Beschwerden d. Kurl. Ritterschaft gegen Hzg. Ferdinand durch. Suchte mit K. Chr. v. Brackel d. Wahl v. Gf. Moritz v. Sachsen zum Hzg. v. Kurland zu fördern. 1732-35 Hptm. v. Windau

Nachweise

  1. DBBL: S. 658

GHBR Kurl. 2,682; Kurl. Ritt. XVI/5; Seraphim, Kurl., 180 f

Datenbank

  1. GENI: 6000000024787772417

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1195399766