Rutenberg, Ferdinand v. Orgies gen. (1685-1744)

GND1195399766, ♂, Landespolitiker

Genealogie

V.: Adam v. O. g. R., a. Ilsenberg (Kurl.)

M.: Margaretha Anna, geb. v. Taube

* 1685-08-26
+ 1744-04-14

OO 1732-10-02 Anna Catharina v. Fircks a. d. H. Lesten (Kurl.).

K.:

  1. Rutenberg, (v. Orgies gen.), Carl Ferdinand v. (1741-1801)

Haupteintrag

Stud. 1702 in Königsberg u. 1703 in Frankfurt/ O. - Bes. v. Mangen, Pfandbes. v. Wallgahlen (Kurl.). Kammerjunker d. Hzgn.Wwe. Anna. 1714, 1715 u. 1726 kurl. Landesdelegierter in Warschau. Setzte 1715 d. Einsetzung e. Kommission wegen d. Beschwerden d. Kurl. Ritterschaft gegen Hzg. Ferdinand durch. Suchte mit K. Chr. v. Brackel d. Wahl v. Gf. Moritz v. Sachsen zum Hzg. v. Kurland zu fördern. 1732-35 Hptm. v. Windau

Nachweise

DBBL: S. 658

GH Kurl. 2,682; Kurl. Ritt. XVI/5; Seraphim, Kurl., 180 f

Datenbank

  1. GND: 1195399766
  2. Geni: 6000000024787772417