Fircks, Carl* Friedrich v. (1679-1715)

GND1194891152, ♂, Starost

Genealogie

V.: Georg v. F., a. Lesten u. Alt-Autz (Kurl.)

M.: Louise Marie, geb. v. Kettler a. d. H. Gr. Essern (Kurl.), + 1679

* 1679-01-07 Lesten (Kurl.)
+ 1715-01-31 Mitau

OO 1704-06-22 Agathe Louise v. Medem a. d. H. Wilzen (Kurl.).

Haupteintrag

Bes. v. Lesten (seit 1702) u. Alt-Autz. 1703, 1705 u. 1709 Obereinnehmer f. Semgallen. 1712 Landtagsdelegierter in Warschau. (1710 O. de la reconnaissance). Starost a. Telsz. Poln. Kammerherr. Pfandbes. v. Abaushof (Kurl.). Weigerte sich, d. Gut zu räumen u. wurde erschossen, als er sich d. v. Hzg. Ferdinand angeordneten Verhaftung widersetzte

Nachweise

DBBL: S. 215

GH Kurl. 1, 66; Kurl. Ritt. XVI/5; Seraphim, Kurl., 180; Pirang, Balt. Herrenhaus 2, 60

Datenbank

  1. GND: 1194891152
  2. Geni: 6000000024120587559
  3. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1194891152