Fircks, Carl* Friedrich v. (1679-1715)

Entitätstyp: Mensch

ID

    1. BBLD: GND1194891152 (Suche in: 'Haupteintrag')
    2. GND: 1194891152

Genealogie

V.: Georg v. F., a. Lesten u. Alt-Autz (Kurl.)

M.: Louise Marie, geb. v. Kettler a. d. H. Gr. Essern (Kurl.), + 1679

Geschlecht: männlich

* 1679-01-07 Lesten (Kurl.)
+ 1715-01-31 Mitau

OO 1704-06-22 Agathe Louise v. Medem a. d. H. Wilzen (Kurl.).

K.:

  1. Fircks, Ferdinand v. (1711-1794)

Rolle

Starost

Haupteintrag

Bes. v. Lesten (seit 1702) u. Alt-Autz. 1703, 1705 u. 1709 Obereinnehmer f. Semgallen. 1712 Landtagsdelegierter in Warschau. (1710 O. de la reconnaissance). Starost a. Telsz. Poln. Kammerherr. Pfandbes. v. Abaushof (Kurl.). Weigerte sich, d. Gut zu räumen u. wurde erschossen, als er sich d. v. Hzg. Ferdinand angeordneten Verhaftung widersetzte

Nachweise

  1. DBBL: S. 215

GHBR Kurl. 1, 66; Kurl. Ritt. XVI/5; Seraphim, Kurl., 180; Pirang, Balt. Herrenhaus 2, 60