Fircks, Carl* Friedrich v. (1679-1715)

BBLD ID: GND1194891152 , GND ID: 1194891152 [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.) , Starost

Genealogie

V.: Georg v. F., a. Lesten u. Alt-Autz (Kurl.)

M.: Louise Marie, geb. v. Kettler a. d. H. Gr. Essern (Kurl.), + 1679

* 1679-01-07 Lesten (Kurl.)
+ 1715-01-31 Mitau

OO 1704-06-22 Agathe Louise v. Medem a. d. H. Wilzen (Kurl.).

Haupteintrag

Bes. v. Lesten (seit 1702) u. Alt-Autz. 1703, 1705 u. 1709 Obereinnehmer f. Semgallen. 1712 Landtagsdelegierter in Warschau. (1710 O. de la reconnaissance). Starost a. Telsz. Poln. Kammerherr. Pfandbes. v. Abaushof (Kurl.). Weigerte sich, d. Gut zu räumen u. wurde erschossen, als er sich d. v. Hzg. Ferdinand angeordneten Verhaftung widersetzte

Nachweise

  1. DBBL: S. 215

GHBR Kurl. 1, 66; Kurl. Ritt. XVI/5; Seraphim, Kurl., 180; Pirang, Balt. Herrenhaus 2, 60

Datenbank

  1. GENI: 6000000024120587559

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1194891152