BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Buttlar, Ernst Johann v. (1690-1771)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Benedikt v. B., a. Dsirgen (Kurl.)

M.: Anna Sybilla, geb. v. Keyserling a. d. H. Okten (Kurl.)

Geschlecht: männlich

* 1690-01-22 Kurland
+ 1771-08-04 Bersebeck (Kurl.)

OO I Anna Dorothea, geb. v. Medem a. d. H. Blankenfeld (Kurl.), verw. v. den Brincken;
OO II Elisabeth Sophia, geb. v. der Recke a. d. H. Neuenburg (Kurl.), Wwe. v. → E. H. v. den Brincken;
OO III 1754-06-04 Agneta Elisabeth v. Vietinghoff a. d. H. Baiklawen (Kurl.);

Haupteintrag

Seit 1709 stud. in Jena. Dann in Kurland. Wohl schon vor 1730 im russ. Heer. Von d. Kaiserin Anna zum Kammerherrn ernannt. 1735 2. Oberst u. 1742 Kdr. d. LeibKürassierRgt., 1740 GenMaj. - Leitete 1736 f. E. J. v. Biron d. Bau d. Schlosses Ruhenthal (Kurl.). 1737-57 (mit Unterbrechungen) russ. Resident im Herzogtum Kurland. Sehr einflussreich. Verpachtete sequestierte Lehnsgüter an kurl. Edelleute u. schuf dadurch e. Gruppe, die durch i. persönl. Interesse an Russland gebunden war. Bes. v. Bersebeck u. Blankenfeld (seit 1755). Lebte seit 1757 in Bersebeck

Nachweise

  1. DBBL: S. 135

Geschl.-Reg.; Kurl. Ritt. XVI/5; Eckardt, Livl. im 18. Jh., 562; Seraphim, Kurl,, 197, 203-05, 210; Kurl. Güterchron. 2,32; NF 1, 54 f., B 16 f.; Repert. d. dipl. Vertr. 2, 322; Sbornik RIO Bd. 111, 114, 130, 138 (Akten d. Kabinetts d. K. Anna); Markov, Beil. S. 82; Briefe v. E. J. Biron an E. J. B., in: SB Mitau 1877, 37; 1878, 81 ff.; Amburger, Behörden; Pirang, Balt. Herrenhaus 2, 46

IDs

    1. BBLD: GND1194610919
    2. GND: 1194610919