Brincken, Ewald Heinrich v. den (1671-)

BBLD ID: GND1194546455 , GND ID: 1194546455 [d-nb.info, viaf.org]

Eintragstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

V.: Ewald v. d. B., a. Gr. Bercken (Kurl.)

M.: Anna Dorothea, geb. v. Sacken a. d. H. Elkesein (Kurl.)

* 1671
+ 17...

OO I Margaretha Veronica v. Grotthuß, †;
OO II Elisabeth Sophia v. der Recke (OO II → E. J. y. Buttlar);
Bes. v. Gr. Bercken.

Rolle

Landespolitiker

Haupteintrag

Kammerjunker Hzg. Ferdinands v. Kurland. 1715-18 Korrespondent u. Bevollmächtigter d. Kurl. Ritterschaft, 1715 mit Christoph v. Fircks (-Scheden) Landesdelegierter b. Hzg. Ferdinand in Danzig.

Nachweise

  1. DBBL: S. 104

Geschl.-Reg.; Kurl. Ritt. XVI/5; Kurl. Güterchr. 1, 111; → Recke, FamGesch., 302

Datenbank

  1. GENI: 6000000042261885857

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1194546455