BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Oettingen, Maximilian* Robert (?) Friedrich Roderich v. (1843-1900)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Otto v. O.

M.: Anna Beate Mathilde, geb. v. Ewers

Geschlecht: männlich

* 1843-07-07 Warschau
+ 1900-12-04 Berlin

OO 1869-09-30 Helene v. Mensenkampff (Schw. v. Ernst v. M.).

K.:

  1. Oettingen, Else v. (1870-1945)

Haupteintrag

Elementarschule in Warschau. 1856-58 Gymn. in Dorpat. Schmidtsche Anst. in Fellin. 1863-65 u. 1866 stud. jur. in Dorpat, 1868 Cand. jur.; 1867 stud. in Berlin, Leipzig u. Heidelberg. 1868 Landgerichtsass., 1869 Kirchspielsrichter-Subst. u. 1870 Landrichter in Fellin. Seit 1873 in Riga Hofgerichtsadvokat, Sekr. d. Kommission in livl. Bauersachen, auch Ass. d. Livl. Ev.-Luth. Konsistoriums, 1877-80 Ass. u. 1880-87 Rat d. Livl. Hofgerichts. 1887-89 Rig. Stadtrat, auch Kassadeput. d. Livl. Ritterschaft u. 1884-89 Mitgl. d. Schulkollegiums am Landesgymn. in Birkenruh. Liberaler Politiker, trat f. Reformen ein. 1876-82 mit E. v. Mensenkampff Bes. d. Ztg. f. Stadt u. Land. Kritisierte 1889 in d. Rig. Stadtverordnetenversammlung scharf d. willkürl. Verfahren d. Livl. Gouv.-Verwaltung in bäuerl. Rechtssachen, daraufhin administrativ gemaßregelt. Seit 1889 in Berlin. 1880-96 Bes. v. Abenkat (Livl.)

Werke

polit. Aufsätze u. Broschüren; Mithrsg. d. Russ.-balt. Blätter

Bibliografie

Tobien, Rittersch. 2, 365; Blumfeldt/ Loone

Porträts

111. Beil. d. Rig. Rdsch. 1901, 10

Nachweise

  1. DBBL: S. 559

GHBR Livl. 1, 66; Birkenruher-Alb.; Alb. Liv. #579; Alb. Dorp. Gymn.; Tobien, Rittersch. 1, 138, 404; Wittram, Meinungskämpfe, 53, 55 f., 61; Nekr.: → Blumfeldt/Loone

IDs

    1. BBLD: GND1193615429
    2. GND: 1193615429
    1. ASAD: 7692
    2. GENI: 6000000018347342445