Richter, Theodor* Andreas Gotthard Alexander v., seit 1912 Bar. (1852-1925)

BBLD ID: GND1182863108 , GND ID: 1182863108 [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.) , Landespolitiker

Genealogie

V.: Alexander v. R.

M.: Martha Hel. Eug., geb. Freiin v. Budberg

* 1852-08-15 Riga
+ 1925-08-13 Jena

OO 1889-12-17 Helene Loewen.

Haupteintrag

Vitzthumsches Gymn. in Dresden. 1864-70 Anst. Birkenruh b. Wenden. 1871-75 stud. jur. in Dorpat, 1876 Cand. jur. - 1876-77 stud. in Berlin. 1878-81 Ass. d. Rig. Landgerichts, 1881-87 Ass. u. 1887-88 Rat d. Livl. Hofgerichts in Riga. 1890-93 Kassadeput., 1891-92 Glied d. Schulkollegiums am Landesgymn. in Birkenruh, 1893-96 Kreisdeput., 1891-98 Ass. nobilis d. Wenden-Walkschen Oberkirchenvorsteheramts. 1896-99 Oberdirektionsrat d. Livl. Adel. Güterkreditsoz., 1898-99 livl, Landrat, 1898 Präs. d. Stipendienkommission d. Livl. Ritterschaft. 1899-1902 Ritterschaftssekr. - 1905 Sekr. d. Balt. Konstitutionellen Partei. 1908-15 Deleg. d. Livl. Ritterschaft im Verwaltungsrat d. Rig. Polytechnikums. Bes. v. AltDrostenhof (Livl., -1908). In Riga 190920 Dir. d. Il. Rig. Ges. gegenseit. Kredits, 1911-20 geschäftsführ. Ass. d. Riga-Wolmarschen Adl. Waisengerichts. 1912 russ. Baron. Lebte seit 1921 in Jena

Nachweise

  1. DBBL: S. 631
  2. AAKUD (1889): 8937

GHBR Livl. 1, 173; GHA, Fr B 1, 313; Birkenruher-Alb.; Alb. Liv.#694; Tobien, Rittersch. 1, 296, 3525; Nekr.: Rig. Rdsch. v. 15. 8. 1925

Datenbank

  1. GENI: 6000000018557060132

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1182863108