BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Medem, Christoph Johann* (Jeannot*) Friedrich Gf. v. (1763-1838)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Johann Friedrich Gf. v. M.

M.: Louise Charlotte, geb. v. Manteuffel gen. Szöge, verw. v. Nolde

Geschlecht: männlich

* 1763-08-24 Mesothen (Kurl.)
+ 1838-02-24 Mitau

OO I 1796-06-01 Dorothea Eleonore Ernestine Benigna v. Kleist a. d. H. Susten (Kurl.), † 1797;
OO II St. Petersburg 1799-01-18 Louise Gfn. v. der Pahlen (T. v. → Peter L. Gf. v. d. P.), † 1831;

K.:

  1. Medem, Paul Gf. v. (1800-1854)
  2. Medem, Peter* Georg Gf. v. (1801-1877)
  3. Medem, Alexander Friedrich Gf. v. (1803-1859)

Haupteintrag

1779 stud. phil. et eleg. lit. an d. Acad. Petrina in Mitau. In Preußen in d. Suite u. Garde du Corps Kg. Friedrichs II., dann Flügel-Adj. Kg. Friedrich Wilhelms II. (Pour le merite). Später Flügel-Adj. Kaiser Pauls. Wirkl. Kammerherr. Bes. v. Elley (seit 1785), Gr. u. Kl. Blieden (seit 1816), Sehmen, Abgunst, Grünfeld, Schlockenbeck mit Durben (seit 1818), Abgulden u. Duhren (Kurl.), Jordanitz u. Anschütz (Lit.). 1801-08 Obereinnehmer d. Kurl. Ritterschaft. Komtur d. Johanniter-O

Porträts

Ölgem. v. J. M. v. Dorner, früher in Elley; Pastellbild, früher in Abgunst

Nachweise

  1. DBBL: S. 500

Kurl. Ritt. XVI/5; GHA, G A 3, 272; GHBR Kurl. (Ms.); Dannenberg, 74; Kurl. Güterohr. 1, 7, 63; Pirang, Balt. Herrenhaus 2, 29 f., 47 f.; 3, 85; A. Frh. v. Taube, Johann Kohl u. d. Balt. Lande, in: Brem. Jb. 48 (1962), 295 f. u. 299; Campe, Lex. 1, 334 f., 384, 401

IDs

    1. BBLD: GND1168875072
    2. GND: 1168875072