BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Ruckteschell, Nikolai* Karl Sergius v. (1853-1910)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Alwill Eduard Reinhold v. R.

M.: Marie, geb. Sellheim

Geschlecht: männlich

* 1853-12-09 Simferopol' (Krim)
+ 1910-10-06/19 Hamburg

OO Dorpat 1882-01-05 Helene Bsse. v. Engelhardt (T. v. G. Moritz C. Bar. v. E.).

K.:

  1. Ruckteschel, Walter v. (1882-1941)
  2. Ruckteschell, Hellmuth v. (1890-1948)
  3. Ruckteschel, Gerhard v. (1894-1970)

Haupteintrag

Blumbergsche Elementarschule u. Gymn. in Dorpat. Kantonschule in Zürich. Stud. theol. 1870-73 in Tübingen u. 1873-78 in Dorpat, 1880 Cand. theol. - 1879-88 Prediger an d. Kirche d. Ev. Hospitals in St. Petersburg, Rektor d. Diakonissenhauses, Religionslehrer am Paul- u. am Nikolai-Inst., am III. Gymn. u. an d. dt. Hauptschule zu St. Petri. Mußte e. Konvertitenangelegenheit wegen Russland verlassen. Seit 1891 1. Prediger an d. Friedenskirche in HamburgEilbeck. 1908 D. theol. d. Univ. Kiel

Porträts

Foto als Stud.: Liv.-Bildarchiv

Nachweise

  1. DBBL: S. 654

GHA, Fr B 4,170; Alb. Liv. #759; Amburger: Pastoren Rußlands #949;Das evang. Hamburg 24 (1930), 328-30 (W. Reme); Nekr.: Zum Gedächtnis an D. N. v. R. (Hamburg 1910); Hamb. Kirchenbl. 7 (1910), 378-80 (W. Reme); Jahrbuch 1981,115 ff.; Jahrbuch 2012, 124 ff.
Rigasche Zeitung #234 11.10.1910 [Link] ;

IDs

    1. BBLD: GND126871965
    2. GND: 126871965
    1. ASAD: 9337