Mickwitz, Carl (1811-1880)

BBLD ID: GND1205797807 , GND ID: 1205797807 [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.)

Genealogie

* 1811-09-13
+ 1880-06-02 Dorpat

K.:

  1. Mickwitz, Christoph* Friedrich Carl (1850-1924)

Haupteintrag

Lektor d. estn. Sprache an d. Univ., KollRat; AAKUD: a. EstL, theol. 28—33. 1833 bis 1849 Hauslehrer in Livl. (Dorpat u. Cabbal), 1849—52 wissensch. Lehrer u. 1852—80 Inspector des Gymnas. in Dorpat, auch 1851—74 Lector der estn. Sprache an der Univ. Dorpat.

Nachweise

  1. DBBL: S. 520
  2. AAKUD (1889): 2464

Datenbank

  1. Erik-Amburger-Datenbank (IOS): 94476
  2. GENI: 6000000011634084672

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1205797807