Engelhardt, Alphons* Reinhold Alexander Bar. v. (1820-1872)

GND1197352023, ♂,

Genealogie

* 1820-06-26
+ 1872-02-21 Riga

OO Olga v. Buttlar, aus Novgorod;

K.:

  1. Engelhardt, Helene Bsse. v. (1850-1910)
  2. Engelhardt, Arthur Bar. v. (1864-1932)
  3. Engelhardt, Alexis Bar. v. (1868-1954)

Haupteintrag

a. Belmont u. Lautzen (Kurl.); 1837-1842 stud. dipl. Dorpat; Cand. dipl.; Sekr. d. Gouv.-Regierung in Schemacher, dann Gutsbesitzer in Kurland; Selburgscher Kreismarschall

Nachweise

DBBL: S. 190

Alb. acad. #3696;

Datenbank

  1. GND: 1197352023
  2. Geni: 6000000014542479203
  3. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1197352023