BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Vietinghoff, Karl* Johann George Ferdinand Bar. v. (-1852)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Anton v. V., a. Kruschkaln (Kurl.)

M.: Friederike Elisabeth, geb. v. Simolin

Geschlecht: männlich

* 1785-02-07 (1786?) Neu-Sexaten (Kurl.)
+ 1852-07-23

ledig.

Haupteintrag

Stud. jur. 1803 in Leipzig u. 1804-06 in Göttingen. 1812-16 Ass. d. Hptm.-Gerichts in Bauske. 1820-52 tuckumscher resid. Kreismarschall, 1828 u. 1834-46 stellv. Landesbevollmächtigter. 1830-43 Direktionsrat u. 1843-45 Dir. d. Kurl. Kreditver. Bes. v. Grafental, Autzenbach u. Lambertshof (Kurl.)

Nachweise

  1. DBBL: S. 835

Gotha, Adl A 1912, 873; Räder, Curonen 45; Kurl. Ritt. XVI/5

IDs

    1. BBLD: GND1196601968
    2. GND: 1196601968