BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Tornow, Johann Christoph v. (-1765)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Johann Reinhold v. T., a. Sturhof (Kurl.)

M.: Margaretha Anna, geb. v. Nolde

Geschlecht: männlich

..
+ 1765

OO Margarethe Louise v. Behr a. d. H. Warwen (Kurl.).

Haupteintrag

Bes. v. Suschenhof u. Sturhof (-1757). Auf d. Kurl. Landtage 1744 v. d. Gegnern d. Hzg. Ernst Johann v. Biron zu i. Korrespondenten u. Bevollmächtigten gewählt. D. Partei beschloss d. Wahl v. Fst. Christian v. Anhalt-Zerbst zum Hzg. v. Kurland. Da i. Delegation an d. Kg. v. Polen keinen Erfolg hatte, stimmte sie 1746 d. Wahl v. D. E. v. Heyking zum Landesbevollmächtigten zu

Nachweise

  1. DBBL: S. 808

Geschl.-Reg.; Kurl. Ritt. XVI/5; GHBR NF I 350

IDs

    1. BBLD: GND1195412142
    2. GND: 1195412142