BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Koskull (Koschkull), Friedrich v. (1718-1786)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Peter v. K., a. Sutten, Trenzen, Rauden (Ksp. Gramsden) u. Elkeseem (Kurl.)

M.: Anna Elisabeth, geb. Goes a. d. H. Wainoden

Geschlecht: männlich

* 1718-06-27 Wainoden (Kurl.)
+ 1786-08-24 Mitau

OO 1745-09-27 Anna Elisabeth v. Nettelhorst a. d. H. Pahzen (Kurl.), † 1777.

Haupteintrag

1738 stud. jur. in Jena. 1759-62 1. Ass. d. Oberhptm.-Gerichts in Tuckum. 1762-63 Hptm. in Schrunden. Verweigerte d. Hzg. Ernst Johann v. Biron d. Huldigung, 1763 abgesetzt. 1769-70 Hptm. in Windau. 1770-83 Oberhptm. in Goldingen. Seit 1783 Landmarschall. Seit 1755 Bes. v. Sutten, Asuppen u. Trenzen (Kurl.)

Nachweise

  1. DBBL: S. 408

GHBR Kurl. 1, 330, 337; Kurl. Ritt. XVI/ 5; Seuberlich, Windau, 32; Jb. GHS 1894, 75; 1902, 149; Pirang, Balt. Herrenhaus 2, 45; Räder, Juristen

IDs

    1. BBLD: GND1195408986
    2. GND: 1195408986