BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Girgensohn, Heinrich* Otto Reinhold (1825-1888)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Otto G.

M.: Wilhelmine, geb. Schramm

Geschlecht: männlich

* 1825-11-19 Wolmarshof (Livl.)
+ 1888-10-26 Riga

OO Dorpat 1852-07-06 Rosalie v. der Borg (T. v. → K. F. v. d. B.).

Haupteintrag

Häusl. Unterricht Gouv.-Gymn. in Riga. 1845-49 stud. theol. in Dorpat, 1850 Cand. theol. - Hauslehrer in Estland. 1851-54 Pastor diac. an d. Nikolai-Kirche in Pernau, auch wiss. Lehrer an d. Stadt-Töchterschule. 1854-81 Oberpastor an ders. Kirche, zugl. 1872-81 Ass. d. Livl. Konsistoriums. 1881-88 Gen.-Sup. u. Vizepräs. d. Livl. Konsistoriums z. Z. d. Bedrückung d. Kirche durch staatl. Maßnahmen

Porträts

Ill. Beil. d. Rig. Rdsch. 1906, 20

Nachweise

  1. DBBL: S. 244

Stammtaf. 8; Alb. Liv. u. Nachtr. #344; Baerent; Tobien, Rittersch. 1, 189 f.; G. Kroeger, Die ev.-luth. Landeskirche u. d. griech.-orth. Staatskirchentum. . ., in: Wittram, Balt. Kirchengesch., 200 f.; Nekr.: BM 36 (1889), 35-47 (Willigerode); → Blumfeldt/Loone; Ottow/Lenz # 552; Bürgerbuch Pernau #1633

IDs

    1. BBLD: GND1194370373
    2. GND: 1194370373
    1. ASAD: 4733
    2. GENI: 6000000024317905927