BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Oelsen, Christian Ernst v. (1729-1787)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Friedrich Johann v. O., hessen-kasselscher Kptn., a. Gemauerthof

M.: Agnesa Juliana, geb. v. Grotthuß a. d. H. Schwitten (Kurl.)

Geschlecht: männlich

* 1729-11-07 Gemauerthof (Kurl.)
+ 1787-11-15 Mitau

OO Mitau 1767-06-03 Elisabeth Charlotte v. Nettelhorst a. d. H. Pahzen (Kurt.), a. Santen (Kurl.).

Haupteintrag

Stud. 1747 in Königsberg u. 1749 in Frankfurt/O. Seit 1763 Fideikommißbes. v. Gemauerthof. 1763 vom Kurl. Landtag zu Friedrich d. Gr. wegen d. Anerkennung d. Herzogs Ernst Johann gesandt. 1763-69 Doblenscher Hptm. in Mitau. 1769-72 Tuckumscher Oberhptm.; in Mitau 1772-86 Oberhptm., zugl. SchlossKdt., 1786 Landmarschall, dann Oberburggraf u. 1786-87 Landhofmeister

Nachweise

  1. DBBL: S. 555

GHBR Kurl. 1,452; Otto, Univ. Königsberg; Räder, Juristen; Seraphim, Kurl., 230; Kurl. Ritt. XVI/5; Pirang, Balt. Herrenhaus 2, 52; 3, 67; Tering #3581

IDs

    1. BBLD: GND1183496060
    2. GND: 1183496060
    1. GENI: 6000000026057644727