BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Klopmann, Johann Ernst v. (1725-1786)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Johann Friedrich v. K., a. Sickeln usw. (Kurl.)

M.: Anna Maria, geb. v. Koskull

Geschlecht: männlich

* 1725-05-12 Bershof (Kurl.)
+ 1786-12-12 Mitau

OO Pahzen (Kurl.) 1752-03-11 Luise Charlotta, geb. v. Mirbach a. d. H. Samieten (Kurl.), verw. v. Nettelhorst.

Haupteintrag

1759-62 Ass. d. Selburgschen Oberhptm.-Gerichts in Jakobstadt. Als Landespolitiker Führer d. „Ernestiner“ (= Anhänger v. Hzg. E. J. v. Biron). 1763-76 Kanzler u. 1776-86 Landhofmeister in Mitau. 1783 hzgl. Vertreter in d. russ.-kurl. Grenzkommission. Bes. v. Pahzen, Drogen u. Marren (seit 1783), Pfandbes. v. Islitz, Kliwenhof u. Kalnezeem (Kurl.)

Porträts

Ölgem. v. Barisien u. Scherenschnitt im Fam.-Bes.; Ölgem., früher im Kurl. Prov.Museum; Bildarchiv G. v. Krusenstjern

Nachweise

  1. DBBL: S. 388

Fam.-Chr.; Kurl. Ritt. XVI/5; Räder, Juristen; Kurl. Güterchr. 2,68; Pirang, Balt. Herrenhaus 1, 73

IDs

    1. BBLD: GND118026407X
    2. GND: 118026407X