Foelkersam, Hamilcar* Eugen Magnus Bar. v. (1854-1929)

BBLD ID: GND1173833226 , GND ID: 1173833226 [d-nb.info, viaf.org]

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

V.: Eugen Bar. v. F.

M.: Maria, geb. Bsse. v. Vietinghoff-Scheel a. d. H. Turmont (Kurl.)

* 1854-11-03 Wenden
+ 1929-08-04 Gleinitz (Schles.)

OO Riga 1883-08-19 Nadežda (Dissa) Bsse. v. Grotthuß a. d. H. Weggen (Kurl.);

Rolle

Landespolitiker

Haupteintrag

Gymn. in Riga. Nikolai-Gymn. in Libau. 1874-79 stud. jur. in Dorpat, grad. Stud. - 1879-81 Ass. d. Kreisgerichts in Tuckum. D. Gouv.-Prokureur in Vitebsk, dann d. in Mitau zukommandiert. In Mitau 1885-1900 kurl. Ritterschaftsaktuar u. Sekt. d. Landesbevollmächtigten. 1901-05 2. Sekr. u. 1905-20 Direktionsrat d. Kurl. Kreditver. - 1906 Vertreter Kurlands im Balt. Konseil. 1907-17 v. kurl. Großgrundbesitz gewählter Abgeordneter d. Reichsduma. Konservativer Politiker. 1909-12 weltl. Mitgl. d. Ev.-Luth. Gen.-Konsistoriums in St. Petersburg. 1910-20 Bes. v. Weggen (Kurl.). Lebte nach 1919 meist in Berlin. Journalistisch tätig.

Werke

zahlr. Aufsätze; Das alte Kurland, Eine kulturhistorische Skizze (Rostock 1925)

Nachweise

  1. ASAD: 9607
  2. DBBL: S. 221

GHBR Kurl. 1, 253; GHA, Fr A 6, 115; Alb. Cur. #1126; Tobien, Rittersch. 1, 446 f., 449; Dellingshausen; Nekr.: Jb. d. balt. Dtt. 1930, 126

Datenbank

  1. Erik-Amburger-Datenbank (IOS): 65925
  2. GENI: 6000000024697077838

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1173833226