Schuch, August Friedrich (1792-1850)

BBLD ID: GND1155744330 , GND: 1155744330 , Mensch (männl.) , Lithograph , Maler

Genealogie

V.: Christoph Gottlieb S., Gastwirt

M.: Maria Dorothea, geb. Zederhell

* 1792 Estland
+ 1850 St. Petersburg

OO?

Haupteintrag

1811-13 stud. in Dorpat. Schüler v. C. A. Senff. Maler u. Lithograph in Dorpat, dann in Reval u. St. Petersburg

Werke

Porträts; Ansichten v. Reval, Univ.Gebäuden in Dorpat, Burgen u. a.; → Neumann, Lex

Nachweise

  1. DBBL: S. 702
  2. AAKUD (1889): 654

Dorp. Matr.; Neumann, Lex., 142

Datenbank

  1. Erik-Amburger-Datenbank (IOS): 77346

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1155744330