BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Vietinghoff (gen. Scheel), v.

Entitätstyp: Familie

Haupteintrag

Westfäl. uradl. Geschlecht, seit d. 14. Jh. in Livland. 1680 dän. Frh., 1853-55 u. 1862 russ. Bar., 1620 kurl., 1741 ösel., 1745 estl. u. 1747 livl. Indigenat

Nachweise

  1. DBBL: S. 834

GHBR Livl. 1, 209 ff.; GHBR Estl. 1, 520 ff., 4, 51; GHBR Oesel, 395, 684, u. Nachtr. GHA, Fr A 3, 450 ff

IDs

    1. BBLD: TpifVietinghofS1