BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Rahden, v.

Entitätstyp: Familie

Haupteintrag

Niedersächs. uradl. Geschlecht, seit d. 16. Jh. in Kurland, 1620 kurl. Indigenat, 1862 russ. Bar

Nachweise

  1. DBBL: S. 604

GHBR Kurl. 2, 695 ff

IDs

    1. BBLD: TpifRahden1