BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Klopmann, v.

Entitätstyp: Familie

Haupteintrag

Uradl. westf. Geschlecht. Seit Mitte d. 15. Jh. Vasallen d. Dt. O. in Livland. 1620 kurl. Indigenat. 1853 russ. Bar

Nachweise

  1. DBBL: S. 387

GHA, Fr A 5, 165; E. Bar. Klopmann, Familien-Chronik v. K. 1740-1800 (Ms.)

IDs

    1. BBLD: TpifKlopmann1