ZZ/Fam, Korff, v.

GND18952071X,

Haupteintrag

Westfäl. uradl. Geschlecht, seit Ende d. 15. Jh. auch in Kurland. 1631 kurl., 1836 u. 1862 estl. u. 1864 livl. Indigenat. 1833, 1853 u. 1862 russ. Bar

Nachweise

DBBL: S. 402

GHA, Fr A 6, 247 ff.; A. v. Gernet, Biographien u. Stammtafeln des Geschlechts v. K. (St. Petersburg 1895-1917, Ms.)

Datenbank

  1. GND: 18952071X
  2. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND18952071X