BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Korff, v.

Entitätstyp: Familie

Haupteintrag

Westfäl. uradl. Geschlecht, seit Ende d. 15. Jh. auch in Kurland. 1631 kurl., 1836 u. 1862 estl. u. 1864 livl. Indigenat. 1833, 1853 u. 1862 russ. Bar

Nachweise

  1. DBBL: S. 402

GHA, Fr A 6, 247 ff.; A. v. Gernet, Biographien u. Stammtafeln des Geschlechts v. K. (St. Petersburg 1895-1917, Ms.)

IDs

    1. BBLD: GND18952071X
    2. GND: 18952071X