ZZ/Fam, Hoyningen-Huene, v.

GND139844783,

Haupteintrag

Balt. Adelsgeschlecht unbekannter Herkunft. 1500 in Kurland. 1620 kurl., 1729 estl., 1785 ösel. u. 1818, 1898 u. 1905 livl. Indigenat. 1832 russ. Bar., 1863 preuß. Frh

Nachweise

  1. DBBL: S. 342

GHBR Kurl. 1, 577 ff.; GHBR Estl. 3, 120 ff.; 4, 16; GHBR Oesel, 155 ff., 673; GHA, Fr B 2, 175 ff.; 4, 299 ff.; Stammtafeln, 3. Aufl. v. E. Bar. v. H. gen. H (Regensburg 1951)

Datenbank

  1. GND: 139844783

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND139844783