BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Föl(c)kersa(h)m (Völckersahm)

Entitätstyp: Familie

Haupteintrag

Niedersächs. uradl. Geschlecht, seit Ende d. 14. Jh. in Livland. 1620 kurl. u. 1747 livl. Indigenat, 1853 u. 1862 russ. Bar.; Völckersahm.

Nachweise

  1. DBBL: S. 219

GHBR Livl. 1, 479 ff.; GHBR Kurl. 1, 235 ff.; GHA, Fr A 6, 109 ff

IDs

    1. BBLD: GND139774238
    2. GND: 139774238