BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Mirbach, Wilhelm Karl* Heinrich Bar. v. (1816-1894)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Karl v. M., a. Sallenen, später Kronsoberförster in Schrunden (Kurl.)

M.: Gertruta, geb. v. Funck a. d. H. Kaiwen (Kurl.)

Geschlecht: männlich

* 1816-02-12 Sallenen (Kurl.)
+ 1894-07-24 Mitau

OO Frauenburg 1849-05-24 Anna Bsse. v. Behr a. d. H. Stricken (Kurl.).

Haupteintrag

Stud. in St. Petersburg. 1840-47 Ass. d. Hptm.Gerichts in Windau. 1847-58 Ass. d. Oberhptm.-Gerichts in Goldingen. 1858-74 Hptm. in Windau. 1874-82 Selburgscher Oberhptm. in Jakobstadt. 1882-87 2. jüng. Rat u. 1887-89 (letzter) Landmarschall d. Kurl. Oberhofgerichts in Mitau

Nachweise

  1. DBBL: S. 525

GHBR Kurl. 1, 550, 574; GHA, Fr A 7, 284; Kurl. Ritt. XVI/5; Räder, Gerichtssekr

IDs

    1. BBLD: GND138389519
    2. GND: 138389519