Mirbach, Ernst Johann Heinrich* Carl v. (1763-1819)

GND138389365, ♂, Offizier

Genealogie

V.: Carl v. M.

M.: Charlotta Wilh. Henr., geb. Gfn. Tottleben, + 1766

* 1763
+ 1819-02-27 Laukozeem (Lit.)

OO 1799 (?) Anna Dorothea (Doris) zum Berge a. d. H. Medden (Kurl.);

Haupteintrag

Preuß. Lt. a. D. - Bes. v. Laukozeem. 1794 gegen s. Willen unter d. Titel GenLt (Gen-Insp. ?) Anführer d. poln. Konföderierten auf i. Zuge durch Kurland. Besetzte Libau. Erklärte d. Beitritt d. Hzgt. Kurland zur Konföderation. Erließ in Libau am 28. 6. e. Adresse an d. kurl. Bauern u. am 5. 7. gedr. Manifeste an d. Bauern u. alle Einwohner

Nachweise

DBBL: S. 524

FamGesch., 42; GH Kurl. 1, 550, 562; Seraphim, Kurl., 343; → Winkelmann Nr. 9294, 9298

Datenbank

  1. GND: 138389365
  2. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND138389365