BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Mirbach, v.

Entitätstyp: Familie

Haupteintrag

Uradl. Geschlecht aus d. Eifel, seit d. 16. Jh. in Kurland u. im Stift Pilten. 1620 kurl. Indigenat, 1862 russ. Bar

Nachweise

  1. DBBL: S. 523

GHBR Kurl. 1, 546 ff.; GHA, Fr A 7, 275; E. Frh. v. Mirbach, Gesch. d. Geschlechts M. (Berlin 1903-18, Potsdam 1925, I: 1910, II: 1903, III A u. B: 1914, C: 1918, D: 1925)

IDs

    1. BBLD: GND138361568
    2. GND: 138361568