Kleist, Alexander Georg v. (1799-1859)

BBLD ID: GND136062865 , GND ID: 136062865 [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.) , Landesbeamter

Genealogie

V.: Friedrich George v. K., a. Welden (Kurl.), poln. Kammerherr, + 1800

M.: Agathe Dor. Elise, geb. v. Orgies gen. Rutenberg a. d. H. NeuAutz (Kurl.)

* 1799-08-06 Dobelsberg (Kurl.)
+ 1859-09-12 Mitau

OO Goldingen 1826-12-24 Annetta v. Nolde, † 1845.

Haupteintrag

Stud. jur. 1818 in Heidelberg, 1821 in Bonn u. 1822 in Leipzig. 1825-29 Ass. d. Hptm.Gerichts u. 1829-34 Ass. d. Oberhptm.Gerichts in Tuckum. 1834-42 Hptm. in Friedrichstadt. 1842-51 Selburgscher Oberhptm. in Jakobstadt. 1851-56 2. u. 1856-59 1. jüng. Rat d. Kurl. Oberhofgerichts in Mitau, 1859 Landmarschall

Nachweise

  1. DBBL: S. 385

GHBR Kurl. 2,761; GHA, Fr A 3,226; Räder, Curonen ... ; ders., Gerichtssekr.; Kurl. Ritt. XVI/5

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND136062865