ZZ/Fam, Maydell, v.

GND128964324,

Haupteintrag

Estl. uradl. Geschlecht. 1746 estl., im 19. u. 20. Jh. livl., 1729 pilt. u. im 19. Jh. kurl. Indigenat. 1854 russ. Bar

Nachweise

DBBL: S. 493

GH Livl. 1, 609 ff.; GH Estl. 1, 131 ff.; 4,22; GH Kurl., 537 ff.; GHA, Fr A 5, 223 ff.; K. Bar. v. Maydell, Das freiherrliche Geschlecht v. M. (Helsingfors 1868); B. Bar. v. Maydell, Das freiherrliche Geschlecht v. M., 1. Forts. 1868-1894 (Reval 1895; =1919)

Datenbank

  1. GND: 128964324
  2. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND128964324