BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Auning, Ernst Johannes Woldemar (1869-1919)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Robert A.

Geschlecht: männlich

* 1869-05-06 Ubbenorm-Past.
+1919-09-30 Sesswegen

OO 1913 Rosel Dorsey

Haupteintrag

Gymn. Birkenruh ; 1888-94 stud. theol. in Dorpat, 1903-06 Pastor in Ermes/Kr. Walk, dann in Seßwegen

Nachweise

Alb. Liv. #990; Ottow/Lenz #45; Birkenruh #120

IDs

    1. BBLD: GND1207284157
    2. GND: 1207284157
    1. ASAD: 13790