Bohn, Catharina, geb. v. Reutern, verw. Brevern (1679-1749)

GND120097476X, ♀,

Genealogie

V.: Johann (v.) R.

M.: Katharina Christiani

* 1679-09-06
+ 1746-10-21 Maart

OO I 1694-09-05 Hermann v. Brevern;
OO II 1722 Herm. v. Bohn;

K.:

  1. Brevern, Karl v. (1704-1744)

Nachweise

DBBL: S. 102

GH Estl. 3, 41; DBBL S. 102: 1) "T. v. → Joh. v. R.", der * 1666, + 1714, korrekt wohl "Halbschw. o. Schw. v. →", 2) "v. Bohn", beim Eintrag zu Bohn jedoch ohne "v.";

Datenbank

  1. GND: 120097476X
  2. Geni: 6000000013609016919
  3. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND120097476X