Schroeders, Ernst Heinrich v.

BBLD ID: GND1196698384 , GND ID: 1196698384 [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.) , Landespolitiker

Genealogie

V.: Gotthard Johann v. S., a. Usseeken (Kurl.)

M.: Margaretha Anna, geb. v. Korff a. d. H. Trecken (Kurl.)

* ...
+ ...

OO ... v. Korff?

Haupteintrag

Bes. v. Usseeken. 1712-15 d. 1. beständ. Korrespondent u. Bevollmächtigte d. Kurl. Ritterschaft, zugl. 1712-15 Hptm. in Durben u. 1712-14 Obereinnehmer f. Kurland u. Semgallen. 1715-16 Landbotenmarschall

Nachweise

  1. DBBL: S. 702

Geschl.-Reg.; Kurl. Ritt. XVI/5

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1196698384