Schroeders, Ernst Heinrich v.

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Gotthard Johann v. S., a. Usseeken (Kurl.)

M.: Margaretha Anna, geb. v. Korff a. d. H. Trecken (Kurl.)

Geschlecht: männlich

* ...
+ ...

OO ... v. Korff?

Haupteintrag

Bes. v. Usseeken. 1712-15 d. 1. beständ. Korrespondent u. Bevollmächtigte d. Kurl. Ritterschaft, zugl. 1712-15 Hptm. in Durben u. 1712-14 Obereinnehmer f. Kurland u. Semgallen. 1715-16 Landbotenmarschall

Nachweise

  1. DBBL: S. 702

Geschl.-Reg.; Kurl. Ritt. XVI/5

IDs

    1. BBLD: GND1196698384 (Suche in: 'Haupteintrag')
    2. GND: 1196698384