BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Sacken, Friedrich v. (-1714)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Christoph Ewald v. S., a. Sackenhausen, Dubenalken, Dayben u. Atlitzen (Kurl.), kurl. Hofmarschall u. Ritter, + 1645

M.: Benigna, geb. Finck v. Finckenstein, + 1647

Geschlecht: männlich

* ...
+ 1714

OO I ? Hedwig v. Sacken a. d. H. Langsehden (Kurl.);
OO II Anna v. Tiesenhausen?

Haupteintrag

Bes. v. Sackenhausen (seit 1648), Atlitzen (1658-67), Dubenalken (seit 1667) u. Virginahlen (Kurl., seit 1669). 1667 pilt. Landrat, 1674-1710 (oder 1714) Präs. d. Pilt. Landgerichts, 1679-98 pilt. OberEinnehmer, 1671 u. 1684 pilt. Landtagsdir., 1671 auch „Landesbevollmächtigter". 1684, 1687 u. 1687 kurl. Landbotenmarschall, 1684 u. 1692 kurl. Obereinnehmer, 1687-1712 kurl. Landeskastenherr

Nachweise

  1. DBBL: S. 565

Kurl. Ritt. XVI/5; Räder, Juristen; Kurl. Güterchr. 1, 52, 2, 87 f

IDs

    1. BBLD: GND1196688001
    2. GND: 1196688001