BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Vietinghoff, Gotthard* Christoph Ernst v. (-1715)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Nikolaus Georg v. V., a. Kruschkaln (Kurl.), Hptm. in Windau

M.: Elisabeth Christina, geb. v. Sacken a. d. H. Elkeseem (Kurl.)

Geschlecht: männlich

* 1651 (1654?)
+ 1715-01-15

OO Dorothea Louise v. Nettelhorst a. d. H. Sehlagunen (Kurl.).

Haupteintrag

1673 (1676?) stud. in Leiden. Bes. v. Kruschkaln u. Purgaln (Kurl.). 1697-1701 u. 1709 Landboten- u. Deputatenmarschall. 1703 kurl. Obereinnehmer. 1703-12 Hptm. in Schrunden, schenkte 1711 d. dort. Kirche e. silb. vergold. Kelch u. e. Patelle. 1712-14 kurl. Landmarschall in Mitau

Nachweise

  1. DBBL: S. 835

Gotha, Adl A 1912, 872; BAST 5 (1961), 19; Kurl. Ritt. XVI/5; Räder, Juristen; Böthführ, Livl., 177 f

IDs

    1. BBLD: GND1196601321
    2. GND: 1196601321