Rutenberg, Johann Ferdinand* Orgies gen. v. (1767-1830)

BBLD ID: GND1196532109 , GND ID: 1196532109 [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.) , Landespolitiker

Genealogie

V.: Carl Ferdinand v. O. g. R.

M.: Elisabeth, geb. v. Grotthuß

* 1767-08-03 Mitau
+ 1830-08-27 ebd.

OO Neu-Autz 1797 Johanna v. Meerfeld a. d. H. Zirohlen (Kurl.).

K.:

  1. Rutenberg, Ulrich Karl Eduard* v. Orgies gen. (1802-1853)

Haupteintrag

Häusl. Unterricht. Stud. 1788 in Leipzig. Kam im Gefolge d. Hzgn. Dorothea nach Kurland zurück. 1794-95 u. 1797 Hptm.-Gerichts-Ass. in Goldingen. 1796-97 Ass. im Gerichtshof bürgerl. Rechtssachen. 1797-1801 Hptm. in Windau. Bes. v. Neu-Autz u. Charlottenhof (Kurl., 1797-1804). 1797-98 u. 1801-04 Tuckumscher Kreismarschall. 1805-15 Ritterschaftssekr., 1815-16 Rat d. Kurl. Gouv.-Regierung, 1816-30 Rat d. Kurl. Oberhofgerichts. 1817 Landbotenmarschall. 1821 Mitred. d. Kurl. Ges. f. Lit. u. Kunst

Werke

Abhh. zur kurl. Gesch. B.: R/N; Winkelmann

Bibliografie

R/N; Winkelmann

Porträts

Olgem., früher im Fam.-Bes.; Kupferstich v. Schabert; Bildarchiv G. v. Krusenstjern

Nachweise

  1. DBBL: S. 659

GHBR Kurl. 2,671, 687; Kurl. Ritt. XVI/5; Kurl. Güterchr. 1,78; R/N; Räder, Gerichtssekr

Datenbank

  1. GENI: 6000000031167137828

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1196532109