BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Osten, gen. Sacken, Moritz v. der (1725-1812)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Johann Christian v. d. O. g. S., hzgl. kurl. Kammerjunker, Goldingenscher Oberhptm. (-1756), a. Brotzen, Feldhof u. Norkaln (Kurl.)

M.: Agnesa Dorothea, geb. v. den Brincken a. d. H. Kl. Bercken (Kurl.)

Geschlecht: männlich

* 1725-05
+ 1812-01-22 Tuckum

OO I 1757-12-20 Anna Catharina v. Medem a. d. H. Tetelmünde (Kurl.), † 1775;
OO? II Siuxt (Kurl.) 1777-07-27 Catharina, geb. v. Hahn a. d. H. Memelhof (Kurl.), gesch. v. Landsberg, † 1809.

Haupteintrag

Stud. 1747 in Königsberg, 1749 in Göttingen u. in Jena. 1763-72 Hptm. in Frauenburg; 1772-86 Tuckumscher Oberhptm.; 1786-94 Landmarschall in Mitau. 1790 Gegner d. bürgerl. Union. Bes. v. Brotzen, Feldhof u. Norkaln b. Frauenburg, Klenzen u. Alt-Zezern (seit 1773), Leiben (seit 1789) u. Feldhof b. Neuenburg (1783-95), Arrendebes. v. Grendsen (Kurl., 1793-1812)

Nachweise

  1. DBBL: S. 566

Ungern-Sternberg 3, 317; Otto, Königsberg; Räder, Juristen; Kurl. Güterchr. 1, 121 f.; anon., Die bürgerliche Union in Kurland, in: BM 12 (1865), 134 ff.; Seraphim, Kurl., 324; Kurl. Ritt. XVI/5; Tering #3648

IDs

    1. BBLD: GND1196507309
    2. GND: 1196507309