BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Offenberg, Karl Gustav v. (1755-1835)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Alexander Friedrich v. O., dän. Lt., a. Pomusch (Kurl.)

M.: Magdalena Agathe, geb. v. Witten

Geschlecht: männlich

* 1755-10-17
+ 1835-11-25

OO? 1783 (1782?) Friederike Wilhelmine v. Schröders, † 1832.

K.:

  1. Offenberg, Carl*/Carolus Joh. Benedict de (1793-1847)

Haupteintrag

Preuß. Lt., Bes. v. Groesen, Dannenhof u. Breden (Kurl.). 1783-1807 pilt. Landrat. 1807-1818 Präs. d. Pilt. Landratskollegiums, zugl. 1813-17 pilt. Kastenherr

Nachweise

  1. DBBL: S. 561

Geschl.-Reg.; Räder, Juristen; ders., Gerichtssekr.; Kurl. Ritt. XVI/5

IDs

    1. BBLD: GND1196505918
    2. GND: 1196505918
    1. GENI: 6000000182719301836