Schramm, Friedrich Wilhelm (Fedor Andreevič) (1790-1857)

BBLD ID: GND1196064822 , GND ID: 1196064822 [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.) , Offizier

Genealogie

V.: Heinrich Johann S.

M.: Maria Elisabeth, geb. Schnell, aus Erfurt

* 1790-06-11 Reval
+ 1857-01-19 Moskau

ledig.

Haupteintrag

1812 russ. Offz. d. Heeres. 1832 GenMaj. u. Brig.-Kdr. beim Sibir. Korps, 1841 Dir. d. Schule d. Sibir. Linien-Kosakenheeres, 1846-50 Dir. d. aus d. Schule gebildeten Kadettenkorps, GenLt

Nachweise

  1. DBBL: S. 697

Mosk. nekr.; Spisok gen. 1843; Pam. kn. 1837-50

Datenbank

  1. Erik-Amburger-Datenbank (IOS): 77160
  2. GENI: 6000000077333349506

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1196064822