BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Sacken, Otto Ulrich Ewald v. (1741-1818)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Christoph Wilhelm v. S., a. Kumbern u. Grawern (Kurl.)

M.: Benigna Dorothea Gottlieb, geb. v. Sacken a. d. H. Poperwahlen (Kurt.)

Geschlecht: männlich

* 1741-12-17
+ 1818-02-06

OO 1773-05-13 Magdalena Amalie Agnesa v. den Brincken a. d. H. Krohnen (Kurl.).

Haupteintrag

Stud. 1763 in Königsberg. Bes. v. Poperwahlen (1772-77) u. Alt-Peltzen (Kurl., -1796). 1776-82 pilt. Landrat. 1782-1804 Präs. d. Pilt. Landratskollegiums. 1796 GehRat

Nachweise

  1. DBBL: S. 567

Kurl. Ritt. XVI/5; Kurl. Güterchr. 2,24; Otto, Univ. Königsberg; Räder, Juristen; ders., Gerichtssekr

IDs

    1. BBLD: GND1196044872
    2. GND: 1196044872