Schulmann, Rudolf* Johann Wilhelm v. (1814-1874)

BBLD ID: GND1195922426 , GND ID: 1195922426 [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.) , Offizier

Genealogie

V.: Gustav Daniel v. S.

M.: Charlotte Juliane, geb. (v.) Haack

* 1814-02-24 Friedland (Pr.)
+ 1874-06-03 Wilna

OO I St. Petersburg 1843-12-04 Marie Luise Françoise Robert, † 1861;
OO II St. Petersburg 1863-09-15 Anna Luise Amalie v. Brandenburg.

Haupteintrag

Artillerieschule in St. Petersburg, 1831 Fähnr., 1841-51 als Stabskptn. an d. Schule, 1851 Oberst, 1854-59 Kdr. d. 16. Art.-Brig., nahm an d. Schlachten auf d. Krim (Alma, Inkerman, Černaja) teil, 1855 GenMaj., 1859-63 Art.-Chef d. rechten Flügels d. Kaukas. Linie (ab 1860: d. Kuban-Gebiets), 1863 GenLt., 1863-65 Kdt. v. Dünaburg, 1865-72 Art.-Chef d. Mil.-Bez. Wilna

Porträts

FamGesch

Nachweise

  1. DBBL: S. 705

GHBR Estl. 1,270; RBS; Spisok gen. 1859; FamGesch

Datenbank

  1. Erik-Amburger-Datenbank (IOS): 77376
  2. GENI: 6000000017291864304

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1195922426