BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Stempel, Georg Friedrich* Karl (Bar.) v. (1783-1862)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Christoph Ernst v. S.

M.: Eva, geb. v. Stempel

Geschlecht: männlich

* 1783
+ 1862-12-19 Mitau

OO Santen 1812-06-18 Johanna (Jenny) v. Rahden a. d. H. Santen (Kurl.), † 1812.

Haupteintrag

Privatunterricht. Stud. jur. 1801 in Königsberg, 1802-04 in Jena u. 1804-07 in Göttingen. 1808 Ass. d. Doblenschen Hptm.-Gerichts in Mitau u. 1808-11 Ass. d. Hptm.Gerichts in Goldingen. 1811-18 pilt. Landnotarius. Führte -1814 d. Diarien d. Pilt. Landtages. 1818-19 pilt. Hptm. in Hasenpoth. 1819-29 Hptm. in Talsen. 1829 selburgscher Oberhptm. in Jakobstadt. 1829-35 Oberhptm. in Goldingen. 1835-40 jüng. u. 1840-42 ält. Rat, 1842-43 Oberburggraf, 1843-56 Kanzler u. 1856-59 Landhofmeister d. Kurl. Oberhofgerichts in Mitau. 1837 stellv. Rat d. Gouv.-Regierung

Nachweise

  1. DBBL: S. 766

Gotha, Adl A 1911, 678 f.; Räder, Gerichtssekr.; Räder, Curonen, 42; Kurl. Ritt. XVI/5

IDs

    1. BBLD: GND1195897162
    2. GND: 1195897162