Meerscheidt gen. Hüllessem, Carl Victor* Emanuel Bar. v. (1837-1917)

BBLD ID: GND1195855095 , GND ID: 1195855095 [d-nb.info, viaf.org]

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

V.: Alexander Bar. v. M. g. H., Kronsförster in Goldingen

M.: Auguste, geb. Tottien

* 1837-12-15 Goldingen
+ 1917-09-09 Mitau

OO Gibsden (Kurl.) 1865-07-22 Thecla v. Stempel (T. v. → Gideon v. S.).

Rolle

Landesbeamter

Haupteintrag

1856-59 stud. jur. in Dorpat, Cand. jur. - 1859-64 Ass. d. Hptm.Gerichts in Goldingen. In Tuckum 1864-65 Sekt. d. Kreisgerichts u. 1865-88 Sekt. d. Oberhptm.-Gerichts. Seit 1888 Rentmeister d. Kurl. Ritterschaft u. seit 1900 Präs. d. Kurl. Konsistoriums in Mitau

Nachweise

  1. ASAD: 6535
  2. DBBL: S. 502

GHA, Fr A 5,289; GHBR Kurl. 1, 116; Kurl. Ritt. XVI/5;

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1195855095