Meerscheidt gen. Hüllessem, Carl Victor* Emanuel Bar. v. (1837-1917)

GND1195855095, ♂, Landesbeamter

Genealogie

V.: Alexander Bar. v. M. g. H., Kronsförster in Goldingen

M.: Auguste, geb. Tottien

* 1837-12-15 Goldingen
+ 1917-09-09 Mitau

OO Gibsden (Kurl.) 1865-07-22 Thecla v. Stempel (T. v. → Gideon v. S.).

Haupteintrag

1856-59 stud. jur. in Dorpat, Cand. jur. - 1859-64 Ass. d. Hptm.Gerichts in Goldingen. In Tuckum 1864-65 Sekt. d. Kreisgerichts u. 1865-88 Sekt. d. Oberhptm.-Gerichts. Seit 1888 Rentmeister d. Kurl. Ritterschaft u. seit 1900 Präs. d. Kurl. Konsistoriums in Mitau

Nachweise

DBBL: S. 502

GHA, Fr A 5,289; GH Kurl. 1, 116; Kurl. Ritt. XVI/5; Alb. Acad

Datenbank

  1. GND: 1195855095
  2. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1195855095