BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Torek, Wilhelm Alexander Magnus* v. (1710-1767)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Johann Friedrich v. T., a. Aispurn u. Zerxten (Kurl.), Landschaftsrittm.

M.: Maria Charlotte, geb. v. Korff a. d. H. Schwarden

Geschlecht: männlich

* 1710-07-03 Schwarden (Kurl.)
+ 1767-05-11

OO Anna Gottlieb v. Bagge a. d. H. Diensdorf (Kurl.).

Haupteintrag

1735 Bes. v. Zerxten, Aispurn u. Esserkuln (Kurl.). Seit 1746 tuckumscher Mannrichter (noch 1755). 1749 Landeskorrespondent u. 1751 -52 Landesbevollmächtigter. 1752-54 Obereinnehmer f. Kurland u. Semgallen. Besaß e. große Münzensammlung

Nachweise

  1. DBBL: S. 808

Geschl.-Reg.; Seraphim, Kurl. 211, 255; Kurl. Ritt. XVI/5

IDs

    1. BBLD: GND1195835353
    2. GND: 1195835353