Torek, Wilhelm Alexander Magnus* v. (1710-1767)

BBLD ID: GND1195835353 , GND ID: 1195835353 [d-nb.info, viaf.org]

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

V.: Johann Friedrich v. T., a. Aispurn u. Zerxten (Kurl.), Landschaftsrittm.

M.: Maria Charlotte, geb. v. Korff a. d. H. Schwarden

* 1710-07-03 Schwarden (Kurl.)
+ 1767-05-11

OO Anna Gottlieb v. Bagge a. d. H. Diensdorf (Kurl.).

Rolle

Landesbevollmächtigter

Haupteintrag

1735 Bes. v. Zerxten, Aispurn u. Esserkuln (Kurl.). Seit 1746 tuckumscher Mannrichter (noch 1755). 1749 Landeskorrespondent u. 1751 -52 Landesbevollmächtigter. 1752-54 Obereinnehmer f. Kurland u. Semgallen. Besaß e. große Münzensammlung

Nachweise

  1. DBBL: S. 808

Geschl.-Reg.; Seraphim, Kurl. 211, 255; Kurl. Ritt. XVI/5

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1195835353