Schulmann, Berend Johann v. (1660-1746)

BBLD ID: GND1195741316 , GND ID: 1195741316 [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.) , Ritterschaftshauptmann

Genealogie

V.: Berend v. S., a. Hackeweide, Sall, Tammik, Koil u. Moisama (Estl.), schwed. OberstLt.

M.: Gertrude, geb. v. Baranoff a. d. H. Gr. Lechtigall (Estl.), verw. v. Nieroth

* 1660-02-02
+ 1746-09-29 (Epitaph in d. Nikolai-Kirche in Reval)

OO 1684-07-07 Anna Elisabeth v. Uexküll a. d. H. Fickel (Estl.).

Haupteintrag

Schwed. Offz., 1695 als Kptn. verabschiedet. 1703 Major d. Harrischen Landmiliz. Bes. v. Hackeweide, Sall, Koil, Moisama, Pöddrang, Tammik u. Tois (z. T.), Pfandbes. v. Mecks (Estl.). 1693 Manngerichtsass., 16971-98 Mitgl. d. ritterschaftl. Deputation in Stockholm, 1699 Mitgl. d. ritterschaftl. Ausschusses, 1711 Mannrichter in Wierland u. Jerwen, 1713 -15 Ritterschaftshptm., 1715-46 Landrat, 1720 Mitgl. d. Komitees f. d. Restitution d. Güter, seit 1738 1. Landrat

Nachweise

  1. DBBL: S. 703

GHBR Estl. 1,261; FamGesch.; Wrangell/ Krusenstjern, 346, 352

Datenbank

  1. GENI: 6000000009395003991

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1195741316