Grotthuß, Hermann Friedrich v. (-1761)

BBLD ID: GND1195705824 , GND ID: 1195705824 [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.) , Landesbevollmächtigter

Genealogie

V.: Christian Friedrich v. G., a. Schwitten (Kurl.) u. Leparn (Lit.), Kgl. poln. Kammerherr

M.: Ursula Sophie Agnesa, geb. Finck v. Finckenstein

* ...
+ 1761-04-23

OO I Catharina Louise v. den Brincken;
OO II Agnesa Amalia v. Grotthuß a. d. H. Wartaggen (Kurl.).

Haupteintrag

Bes. v. Schwitten (-1736), Leparn, Endenhof, Mittelhof u. Alt-Autz (Kurl., seit 1733). 1736-60 Doblenscher Hptm. in Mitau, seit 1760 Oberhptm. in Mitau. 1748 u. 1749 Landbotenmarschall, zugl. Landesbevollmächtigter u. Korrespondent d. Ritterschaft

Nachweise

  1. DBBL: S. 267

GHA, Fr A 6, 204 (Eltern); Kurl. Ritt. XVI/5; Kurl. Güterchr. N. F., 63

Datenbank

  1. GENI: 6000000019034239450

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1195705824