Blomberg, Hermann Ulrich v. (1745-1813)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Friedrich Gerhard v. B., a. Perbohnen u. Kl. Drogen (Kurl.)

M.: Anna, geb. v. Behr a. d. H. Edwahlen (Kurl.)

Geschlecht: männlich

* 1745-03-10 Zohden (Kurl.)
+ 1813-03-20

OO 1764 Catharina Margaretha v. Fircks.

Haupteintrag

1761 stud. in Königsberg. 1764-74 apl. Ass. d. Hptm.-Gerichts in Grobin u. Durben, 1768 Protokollsekr. d. kurl. Landtags. 1780-1807 pilt. Landrat, 1804-07 Präs. d. Landratskollegiums. 1795 WStRat. 1796-97 Kreisrichter in Hasenpoth. Bes. v. Kl. Drogen (1763-72), Limbuschen u. Zunzen (1773-82), Kolchhof u. Zemaiden (Kurl.).

Werke

in 4 Bdn. jurist. u. Pilten betr. personengesch. Abhh. (Ms.)

Bibliografie

R/N

Nachweise

  1. DBBL: S. 74

Geschl.-Reg. Kurl. Ritt. XVI/5; R/N 1,188 f.; Otto, Univ. Königsberg; Räder, Juristen; ders., Gerichtssekr.; Kurl. Güterchr. 2, 68

IDs

    1. BBLD: GND1195572433 (Suche in: 'Haupteintrag')
    2. GND: 1195572433